PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 W trakcie realizacji inwestycji bardzo ważna rolę odgrywa inspektor nadzoru inwestorskiego. Jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie Inwestora na budowie i dbanie o jego interesy. Inspektor kontroluje zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami):
Art.25. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzenie fizycznie wykonywanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego Brzozów
Art.26. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektora nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzane wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.